interceptor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Intercepting

Määritelmä

  • KUVAUS: agentti joka sieppaa, katkaisee tai pysäyttää jotakin
  • ESIM: Teini-ikäiset pojat olivat PYSÄYTTÄNEET auton Oulun keskustassa ja ottaneet sen haltuunsa uhaten kuskia puukolla. (Intercepting)

Esiintyy kehyksissä

Intercepting
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback