intended_referent

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Proper_reference

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti johon puhuja haluaa viitata
  • ESIM: McLaren säästi kaksi sarjaa tuoreita renkaitaan sunnuntaiseen VARSINAISEEN kilpailuun. (Proper_reference)

Esiintyy kehyksissä

Proper_reference
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback