intended_goal

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin paikka jonne liikkuja aikoo päätyä
  • ESIM: Vanhaan tapaan autokunnat LÄHTIVÄT perjantaina eri puolilta Keski-Eurooppaa kohti Monte Carloa. (Setting_out)

Esiintyy kehyksissä

Quitting_a_place, Setting_out
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback