intended_event

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Expensiveness

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuma joka järjestyy rahaa vastaan
  • ESIM: Hintavertailun yhteydessä laskettiin, kuinka paljon MAKSAA käydä autolla kaupassa. (Expensiveness)

Esiintyy kehyksissä

Expensiveness
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback