insulator

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Heat_potential

Määritelmä

  • KUVAUS: lämpöä varaava esine; sen ei välttämättä tarvitse säteillä lämpöä
  • ESIM: Tshetsenian pääkaupungissa Groznyissa puolestaan arvioidaan olevan 20 000 lasta, jotka tarvitsevat talveksi LÄMPIMIÄ vaatteita ja ruokaa. (Heat_potential)

Esiintyy kehyksissä

Heat_potential
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback