instrument

  • TYYPPI: reuna- tai ydinelementti sellaisissa kehyksissä, joiden kuvaamaan toimintaan sisältyy jokin väline

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi (tavallisesti konkreettisen) välineen, jota toimija käyttää suorittaakseen kehyksessä puheena olevan toiminnon
  • ESIM: Nurmijärven geofysikaalisesta observatoriosta kerrottiin, että seismografi REKISTERÖI räjähdyksen klo 10.34 Suomen aikaa. (Becoming_aware)
    TELOITTAMINEN tapahtuu joko kivinuijalla iskemällä tahi kuristamalla. (Execution)

Esiintyy kehyksissä

Accuracy, Adjusting, Aiming, Assistance, Attaching, Becoming_aware, Bungling, Cause_expansion, Cause_fluidic_motion, Cause_harm, Cause_impact, Cause_motion, Cause_temperature_change, Cause_to_be_dry, Cause_to_be_sharp, Cause_to_be_wet, Cause_to_fragment, Cause_to_make_noise, Cause_to_move_in_place, Closure, Corporal_punishment, Cutting, Damaging, Destroying, Detaching, Duplication, Emptying, Execution, Filling, Gesture, Grinding, Grooming, Hit_or_miss, Hostile_encounter, Hunting, Immobilization, Ingestion, Inhibit_movement, Inspecting, Killing, Losing_track_of_perceiver, Manipulation, Manufacturing, Medical_instruments, Perception_active, Placing, Preserving, Range, Recording, Rejuvenation, Removing, Reshaping, Rite, Scrutiny, Text_creation, Using
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback