institution

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: sosiaalisesti järjestäytyneitä yhteistyön rakenteita, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä
  • ESIM: Olihan kolmannen valtakunnan tuleva propagandaministerikin filosofian tri ja suosittu LUENNOITSIJA saksalaisissa yliopistoissa puoluelojaalisuudestaan huolimatta. (Education_teaching)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching, Institutions, Participation, Studying, Wealthiness
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback