instance

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: indentifioi todellisen maailman ilmenemän jostakin. Ilmenemä eroaa kuvitteellisesta versiosta vastaavaa asiaa. Voi olla abstrakti tai konkreettinen.
  • ESIM: - Voi olla, että se on ensimmäinen ja viimeinen KERTA. (Event_instance)

Esiintyy kehyksissä

Actually_occurring_entity, Event_instance, Instance
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback