inspector

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Inspecting ja Verification

Määritelmä

  • KUVAUS: Kehyksessä Inspector joku henkilö (tai ryhmä), joka tarkastaa jotain jotakin taustaa vasten. Verification joku henkilö (tai ryhmä), joka vahvistaa jonkin vahvistamattoman tiedon.
  • ESIM: Hän ei kuitenkaan heittänyt Ensi töikseen hän lähti TARKASTELEMAAN murhatun entistä asuntoa ja palasi parin turmin kuluttua sieltä huulet omituisesti kurtussa. (Inspector)
    Nairobin poliisi on VAHVISTANUT ampumisvälikohtauksen. (Verification)

Esiintyy kehyksissä

Inspecting, Verification -- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback