inmates

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Prison

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa sitä ihmisjoukkoa, jolle vankilatai muu rangaistuslaitos on suunnattu
  • ESIM: Sittemmin muodostettiin siitä naisten VANKILA, siis ( Akkala ) — jonka jälkeen vankilaamme ikuisesti jäytävä remontti muunnosti sen sakkovankien työhuoneeksi ( Sakkola). (Prison)

Muita huomioita

Inmates-tagilla ei annotoida yksittäisiä vankilassa olevia vankeja!

Esiintyy kehyksissä

-- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback