injury

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Reparation ja Revenge

Määritelmä

  • KUVAUS:Jokin vääryys tai vahingoittava teko. Kehyksessä Revenge se teko, joka halutaan kostaa, ja kehyksessä Reparation jotakin, mitä halutaan hyvittää.
  • ESIM: Lähetyspappi Zi (elää vielä) saapui, ripitti kuolevan ja käski hänen HYVITTÄÄ antamansa pahennuksen. (Reparation)
    He aikovat KOSTAA Jumalalle heidän isänsä kärsimän tappion. (Revenge)

Esiintyy kehyksissä

Reparation, Revenge -- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback