injuring_entity

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Experience_bodily_harm

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin entiteetti, joka aiheuttaa jollekin ruumiillista kipua tai vahinkoa.
  • ESIM: Hän HAAVOITTI kätensä lasinsirpaleisiin ja levitti verijälkiä eri puolille poliisiasemaa. (Experince_bodily_harm)
    Ja varas HAAVOITTI kätensä ikkunaruutuun. (Experience_bodily_harm)

Esiintyy kehyksissä

Experience_bodily_harm -- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback