injured_party

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö joka kärsii jostakin väärinteosta
  • ESIM: Minulla oli mitä parhain isä, mutta tein SYNTIÄ häntä vastaan. (Misdeed)

Esiintyy kehyksissä

Misdeed, Revenge
Topic revision: r2 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback