initial_temperature

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Inchoative_change_of_temperature (nykyään Change_of_temperature)

Määritelmä

  • KUVAUS: lämpötila tapahtuman alussa
  • ESIM: Aattopäivän suojasää KYLMENI joulupäivänä muutaman asteen pakkaseksi ja paikoin saatiin lisää uutta lunta.

Esiintyy kehyksissä

Inchoative_change_of_temperature (nykyään Change_of_temperature)
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback