initial_state

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tila jossa jokin entiteetti on ennen siihen vaikuttavaa toimintaa
  • ESIM: Harvinainen "vuosikerta" on venäläistutkijoiden suomalaiskollegoilleen antama lahja, ja pullon vesi on SULATETTU jäästä, joka on kairattu 2 250 metrin syvyydeltä. (Cause_change_of_phase)

Muita huomioita

vrt. initial_category, final_state

Esiintyy kehyksissä

Cause_change_of_phase, Change_position_on_a_scale, Proliferating_in_number, Rotting
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback