initial_size

  • TYYPPI: reunaelementti koon muutoksiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetin koko ennen siihen vaikuttavia tapahtumia
  • ESIM: Näissä ja niitä edeltäneissä jaoissa on tuhannen hehtaarin tila KUTISTUNUT nykyiselleen.

Esiintyy kehyksissä

Cause_expansion, Expansion
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback