---+ initial_set
  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Increment

Määritelmä

  • KUVAUS: aiemmin mainittu entiteettien ryhmä
  • ESIM: Osa koekentästä on ollut kalkitsematta ja lannoittamatta, osa saanut fosfaattilannoituksen (400 kg/ha thomasfosfaattia), osa on saanut kali- ja fosfaattilannoituksen (edellisen LISÄKSI 200 kg/ha 40% kalisuolaa) ja osa saanut täyslannoituksen (edellisen lisäksi 100 kg/ha salpietaria). (Increment)

Esiintyy kehyksissä

Increment
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback