initial_element

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Nuclear_process

Määritelmä

  • KUVAUS: prosessin aloittava elementti
  • ESIM: Radon on radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy uraanin HAJOTESSA. (Nuclear_process)

Esiintyy kehyksissä

Nuclear_process
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback