initial_category

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kategoria johon jokin entiteetti kuuluu ennen toiminnan alkamista
  • ESIM: Maailman roskalaatikot tyhjennetään tämän vuosisadan loppuun mennessä atomiuuneihin, jotka MUUTTAVAT jätteet jälleen alkuaineiksi. (Cause_change)

Muita huomioita

vrt. final_state

Esiintyy kehyksissä

Cause_change
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback