inherent_purpose

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: perustavanlaatuinen syy ilmiön, entiteetin tai tapahtuman taustalla
  • ESIM: John-Anders Sjögren on VALINNUT Ruotsia edustamaan ns. tulevaisuuden joukkueen. (Choosing)
    Savossakin lemmikkejä varten ON OLEMASSA oma psykologi, kukkaterapeutti ja jopa hautaustoimisto. (Existence)

Esiintyy kehyksissä

Choosing, Electricity, Existence, Locale_by_ownership, Substance
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback