ingestor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Ingestion

Määritelmä

  • KUVAUS: syövä tai juova henkilö
  • ESIM: Jim AHMI voileipänsä ja pihvinsä ja hörppäsi kahvinsa ja nousi silten ylös. (Ingestion)

Esiintyy kehyksissä

Ingest_substance, Ingestion
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback