infrastructure

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Infrastructure

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteettien tai instituutioiden kokoelma joka edesauttaa jotakin julkista toimintaa
  • ESIM: Hyvinvointivaltion ==infrastruktuuria* jouduttiin purkamaan ja väkivalta alkoi rehottaa. (Infrastructure)

Muita huomioita

on myös KLE

Esiintyy kehyksissä

Infrastructure
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback