informer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Reporting

Määritelmä

  • KUVAUS: tiedonantaja joka raportoi väärintekijän toimista viranomaisille
  • ESIM: Shu Ling oli varmasti saanut Lolalta tietää, että Whitelaw aikoi ILMIANTAA hänet.

Esiintyy kehyksissä

Reporting
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback