information

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin kehyksen kannalta keskeinen informaatio
  • ESIM: Nykyisin tulee kuitenkin vielä paljon VIRHEELLISIÄ lausuntoja poliklinikalle. (Correctness)
    Kuulusteluissa suomalainen TUNNUSTI käyttäneensä veljensä nimeä. (Reveal_secret)

Esiintyy kehyksissä

Correctness, Reference_text, Reveal_secret
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback