influencing_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Objective_influence

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti joka vaikuttaa siitä riippuvaiseen tilanteeseen, muuttujaan tai toiseen entiteettiin
  • ESIM: Kun samalla neulasia suojaava vahakerros ja ilmaraot ovat vaurioituneet saasteiden suoran VAIKUTUKSEN vuoksi, puut eivät pysty säilyttämään vesitalouttaan tasapainossa.

Muita huomioita

ks. myös influencing_situation (eivät esiinny yhdessä)

Esiintyy kehyksissä

Objective_influence
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback