inference

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Appearance (nykyään Give_impression)

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmiön (phenomenon) ominaisuus, joka perustuu jonkun tekemiin päätelmiin
  • ESIM: Sanottiin että kaikki tuntolaadut ja alueet VAIKUTTIVAT olevan kunnossa. (Appearance)

Esiintyy kehyksissä

Appearance (nykyään Give_impression)
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback