individuals

  • TYYPPI: verrattain harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa yksilöitä, jotka muodostavat jonkin joukon, joka käyttäytyy tietyllä tavalla
  • ESIM: Mikkelin Erotuomarikerho odottaa mukaan runsaslukuista JOUKKOA nuoria, joilla on kiinnostusta jalkapalloilun tuomaritehtäviin. (Aggregate)

Muu käyttö

  • KUVAUS: kehyksessä Dispersal: joukko leviäviä entiteettejä
  • ESIM: Talonväki oli polttamassa pihassa oksia ja kuivia lehtiä, kun tuulenpuuska LEVITTI liekit ruohikkoon ja siitä edelleen kohti taloa. (Dispersal)

Esiintyy kehyksissä

Aggregate, Assemble, Come_together, Dispersal, Gathering_up, Lively_place, Make_acquaintance, Quantity, Unemployment_rate
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback