individual

  • TYYPPI: ydinelementti ihmisiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvattava yksilö tai joissakin tapauksissa ryhmä
  • ESIM: Keski-ikäinen, LUISEVA mies kääntyi hänen puoleensa. (Body_description_holistic)

Muita huomioita

ks. myös individuals

Esiintyy kehyksissä

Body_description_holistic, Body_description_part, People_along_political_spectrum, People_by_age
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback