indicator

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sign

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmiö joka indikoi jotakin
  • ESIM: Röyhkeää ja piittaamatonta itsekkyyttä ei pidä palkita, kuten monet projektit OSOITTAVAT tapahtuneen. (Sign)

Esiintyy kehyksissä

Sign
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback