indicated_resident

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä People_by_residence

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ihmisryhmä joka määritellään asuinpaikkansa mukaan
  • ESIM: HUONETOVERINI Eino Pusa saapui juuri jalkapallostadionilta ja oli vihainen kuin Aatu Mannisen pässi. (People_by_residence)

Esiintyy kehyksissä

People_by_residence
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback