indicated_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Gesture

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti jonka puhuja indikoi olevan merkityksellinen
  • ESIM: Naapuri ei noin vain ollutkaan hyväksynyt isäntämme mielipiteitä ja kun ei minkäänlainen »lehmäkauppa» tullut kysymykseenkään, oli hän VIITTOILLUT isännällemme kotipolkua halkonalikoilla. (Gesture)

Esiintyy kehyksissä

Gesture
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback