increment

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Increment

Määritelmä

  • KUVAUS: added_set-elementtiä määrittävä lukumäärä
  • ESIM: Harvalla suomalaisella virkanaisella on aamuisin 10-15 minuuttia ENEMMÄN aikaa kasvojensa ehostukseen. (Increment)

Esiintyy kehyksissä

Increment
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback