incident

  • TYYPPI: ydinelementti rikostutkintaan liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: tyypillisesti rikollinen tapahtuma
  • ESIM: KRP TUTKII yrityskauppaa Savonlinnassa. (Criminal_investigation)

Esiintyy kehyksissä

Criminal_investigation, Suspicion
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback