impression

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Impression

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin tahon (audience) yleinen käsitys jostakin (figure)
  • ESIM: Mutta se seikka ei himmennä, vaan päinvastoin kirkastaa meidän KUVAAMME hänestä. (Impression)

Muita huomioita

tyypillisesti KLE

Esiintyy kehyksissä

Impression
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback