imposed_purpose

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee sitä, mitä toimija haluaa saavuttaa muokkaamalla tai säätämällä jonkin entiteetin jotakin ominaisuutta tai sen jotakin osaa
  • ESIM: Ilmoitettiin, että Suomen Syöpäyhdistys on saanut vastaanottaa valtioneuvos Waldemar von Frenckelliltä jälkisäädöksen mukaan 5 miljoonaa mk, joka kokonaan on käytettävä radiumin OSTAMISEEN syöpätautia potevien sairasten hoitoa varten. (Commerce_buy)

Esiintyy kehyksissä

Adjusting, Commerce_buy, Giving
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback