importing_area

  • TYYPPI: ydinelementti tuontiin ja vientiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: alue johon hyödykkeet päätyvät tuonnin tuloksena
  • ESIM: V. 1558 TUOTIIN Eurooppaan jo ensimäiset tupakansiemenet. (Importing)

Esiintyy kehyksissä

Exporting, Import_export, Importing
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback