importer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Importing

Määritelmä

  • KUVAUS: tietoinen entiteetti joka tuo hyödykkeitä johonkin (importing_area)
  • ESIM: Pienet kuljetusliikkeet TUOVAT painopaperin Kaukaalta. (Importing)

Esiintyy kehyksissä

Importing
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback