impactee

  • TYYPPI: ydinelementti iskuihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti johon osutaan
  • ESIM: Rohkeasti alkoi hän TAKOA puuta kannolla, mutta mitään ei näyttäytynyt enää. (Cause_impact)

Muita huomioita

vrt. impactor

Esiintyy kehyksissä

Cause_impact, Impact
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback