idiosyncrasy

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Idiosyncrasy

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetille kuuluva ominaisuus tai olio
  • ESIM: Tämä johtuu markkinoista, joille Alan Greenspanin mukaan on OMINAISTA järjetön yltäkylläisyys. (korp)

Esiintyy kehyksissä

Idiosyncrasy
Topic revision: r2 - 2015-02-24 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback