idea

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Coming_up_with

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilön (cognizer) keksintö tai muu innovaatio
  • ESIM: Informaatiota käsittelevien systeemien matemaattisen teorian PANI ALULLE Turing 1930-luvulla. (Coming_up_with)

Esiintyy kehyksissä

Coming_up_with
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback