hypothetical_event

  • TYYPPI: ydinelementti todennäköisyyteen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: asiaintila tai tapahtuma, jonka todennäköisyyttä arvioidaan
  • ESIM: Kun kuljettajan veren alkoholimäärä on 1,5 promillea, on hänen kolariinjoutumisen TÖDENNÄKÖISYYTENSÄ jopa 25-kertainen. (Probability)

Esiintyy kehyksissä

Likelihood, Probability
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback