hot_cold_source

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti lämpötilaan liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: lämmön tai kylmyyden lähde
  • ESIM: Bashkiirit SULATTIVAT malmia kotitekoisissa uuneissa ja valmistivat erinomaista terästä. (Cause_change_of_phase)

Esiintyy kehyksissä

Cause_change_of_phase, Cause_temperature_change, Inchoative_change_of_temperature
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback