host_location

  • TYYPPI: ydinelementti vierailua kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa sijaintia tai paikkaa, joka liittyy kiinteästi -elementtiin ja jonka resursseja vieraileva henkilö saa käyttää
  • ESIM: Arafatin on osoitettava, että hän on ISÄNTÄ omalla maallaan. (Guest_and_host)

Esiintyy kehyksissä

Drop_in_on, Guest_and_host
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback