host

  • TYYPPI: ydinelementti vierailua kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa yksilöön, joka ottaa vierailijan vastaan ja mahdollisesti jakaa resurssejaan tämän kanssa
  • ESIM: Hän väitti sen lisäksi, ettei Chaplin maksa hänen laskujaan, ja oli tämä lisäksi kohdellut hänen VIERAITAAN vähemmän kohteliaalla tavalla, sekä ollut usein kokonaisia öitä poissa kotoa.

Esiintyy kehyksissä

Drop_in_on, Guest_and_host, Hospitality, Provide_lodging, Social_event, Temporary_stay
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback