honoree

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö jonka kunniaksi tai jota varten teksti on
  • ESIM: SEPITÄN parhaillaan oodia nostokurjille. (Text_creation)

Muita huomioita

elementti on nykyään ilmeisesti beneficiary

Esiintyy kehyksissä

Text, Text_creation
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback