honored_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Commemorative

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, entiteetti tai tapahtuma, jota kunnioittavasti muistellaan
  • ESIM: Presidentti Lyndon Johnson matkustaa Detroitiin ensi maanantaina pitääkseen perinteellisen " TYÖN PÄIVÄN puheen" autotyöläisille. (Commemorative)

Esiintyy kehyksissä

Commemorative
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback