holding_location

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: sijainti jossa jokin entiteetti pidetään paikoillaan
  • ESIM: Mielestäni on ihmisoikeuksien loukkausta SULKEA ihminen vakaumuksensa takia vankilaan. (Inhibit_movement)

Esiintyy kehyksissä

Detaining, Inhibit_movement
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback