hindrance

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Hindrance

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin voima tai entiteetti joka vaikeuttaa tai estää jonkin toiminnan
  • ESIM: Päinvastoin tällaiset kokoukset RAJOITTAVAT aloitteita ja vähentävät mahdollisuuksia sopimusten aikaansaamiseksi. (Hindering)

Esiintyy kehyksissä

Hindering
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback