hiding_place

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Hiding_objects

Määritelmä

  • KUVAUS: sijainti jonne jokin entiteetti (hidden_object) on sijoitettu pois näkyvistä
  • ESIM: Moskovassa hän tapasi miehensä ja ystävät PIILOTTIVAT heidät noin neljän kuukauden ajaksi erään talon yläkerrassa olevaan palvelijan huoneeseen. (Hiding_objects)

Esiintyy kehyksissä

Hiding_objects
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback