helper

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Assistance

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö joka toimii hyötyvän osapuolen (Benefited_party) hyväksi
  • ESIM: Maanpaossa elävän Gruusian kuninkaallisen perheen päämies totesi lehdelle olevansa valmis AUTTAMAAN nykyisten taistelujen lopettamisessa. (Assistance)

Esiintyy kehyksissä

Assistance
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback